Všeobecné obchodní podmínky

​​​​​Tyto Obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost MOTO PARTS s. r. o., IČ: 9784799, se sídlem Ostravská 83/2, 747 07 Opava - Komárov, a Kupujícího, v případě uskutečnění nákupu na internetovém obchodě www.imotoparts.cz.

Kontaktní údaje prodávajícího
info@imotoparts.cz
+420 775 614 764

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Samostatná kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 

Uzavření kupní smlouvy

Objednávat Zboží je možné výlučně prostřednictvím rozhraní Internetového obchodu.

Objednávka Kupujícího je v rámci Internetového obchodu vytvořena ve chvíli, kdy Kupující vloží vybrané Zboží do košíku a odešle potvrzení své objednávky Prodávajícímu. Dříve než bude ze strany Kupujícího objednávka závazně potvrzena, může Kupující měnit jak obsah své objednávky, tak měnit způsob přepravy nebo úhrady objednávky. Před odesláním objednávky je Kupující povinen zkontrolovat všechny jím uvedené údaje, které při vytváření objednávky zadal.

Veškeré objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu jsou považovány za závazné.

K uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu dochází v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno přijetí objednávky Prodávajícím, tedy akceptace objednávky Kupujícího, a to formou e-mailové zprávy, jež bude odeslána na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při vytváření objednávky. Přílohou tohoto potvrzení Prodávajícího je aktuální znění Obchodních podmínek. Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě individuální dohody stran nebo ze zákonných důvodů, není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak.

Okamžikem uzavření Kupní smlouvy jsou Kupující a Prodávající vázáni jejím obsahem a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z Kupní smlouvy vyplývající. Prodávající se především zavazuje odevzdat Zboží Kupujícímu, včetně souvisejících dokladů, které se ke Zboží vztahují a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží v souladu s Kupní smlouvou a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a Zboží převzít.

Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách Internetového obchodu.
 

Platební podmínky

Úhradu Kupní smlouvy lze provést některým z následujících způsobů:

 • Online platební kartou
  Úhrada kupní ceny, včetně nákladů na dodání Zboží a případných jiných nákladů, probíhá platební kartou on-line přes platební bránu v rámci Internetového obchodu. V případě platby kartou online bude Kupující na konci objednávky přesměrován na zabezpečenou platební bránu, kde zadá číslo, platnost a ověřovací kód jeho platební karty.
 • Bankovním převodem
  Úhrada kupní ceny, včetně nákladů na dodání Zboží a případných jiných nákladů, lze provést bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 • Dobírkou
  V platbě dobírkou je zahrnuta úhrada zboží včetně nákladů na jeho dodání a poplatku za zpracování platby dobírkou.


Součástí dodávky Zboží je i příslušný daňový doklad. Prodávající zašle Kupujícímu daňový doklad i v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce a to poté, co Prodávající obdrží od přepravce potvrzení o tom, že Kupující Zboží převzal.

Odstoupí-li Kupující od uzavřené Kupní smlouvy nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, způsobem, který určí Prodávající. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu na vyzvání údaje pro vrácení peněžních prostředků a odpovídá za správnost těchto údajů.
 

Dodání zboží

Zboží označené jako „Skladem“ a objednané bude Prodávající expedovat nejdéle do tří pracovních dnů. Toto neplatí v případě, že Kupující neprovede včas platbu.

V případě, že Zboží nebude možné dodat ve lhůtě uvedené v Internetovém obchodě, nebo Prodávající nebude vůbec schopen dodat objednané Zboží nebo ho bude schopen dodat jen částečně, bude Prodávající bezodkladně kontaktovat Kupujícího za účelem učinění dohody o dalším postupu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží. Kupující se stane vlastníkem Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených Občanským zákoníkem ve spojení se Zákonem o ochraně spotřebitele.
  

Reklamace

Při reklamaci vady Zboží Kupujícímu doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení vyplnit formulář pro reklamace.

Pokud Kupující při převzetí Zboží (převzetím se rozumí okamžik převzetí Zboží Kupujícím od přepravce) zjistí:

 • poškození dodaného Zboží (tj. jakoukoli vadu Zboží)
 • jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným Zbožím
 • jakýkoli rozdíl mezi označením Zboží uvedeném na faktuře a skutečně dodaným Zbožím
 • neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad


doporučujeme bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží prokazatelným způsobem kontaktovat Prodávajícího za účelem odstranění takovýchto vad.

V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím nebude ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě.

V případě, že Kupující o rozporu s Kupní smlouvou věděl v okamžiku převzetí Zboží a toto Zboží i přes toto převzal bez výhrad nebo v případě, že rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil, nemá Kupující nárok na bezplatné uvedení Zboží do souladu s Kupní smlouvou.

V případě doručení zásilky obsahující Zboží Kupujícímu, která je viditelně poškozena, má Kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození Zboží po odstranění obalu, doporučujeme Kupujícímu, pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace Prodávajícím, aby Kupující bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží, nahlásil škodu telefonicky.

Při uplatnění reklamace Kupujícím bude Prodávající bezodkladně kontaktovat Kupujícího za účelem učinění dohody o dalším postupu reklamace.
 

Řešení sporů

Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy, včetně těchto Obchodních podmínek, uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. V případě sporu se Prodávající a Kupující zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu.
 

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).